Foreningen gir høringssvar til Personvernkommisjonens rapport

Personvernombudene har gitt et høringssvar til Personvernkommisjonens rapport, Ditt personvern – vårt felles ansvar, NOU 2022:22. Foreningen ser behovet for å styrke personvernombudets stilling i Norge.

Foreningen Personvernombudene tar til orde for

  • at personvernombudets stilling innen organisasjonen sikres i nasjonal lovgivning
  • at personvernombudet får nødvendige ressurser til å utføre sitt arbeid
  • at Datatilsynet gis midler til å drive tettere oppfølging og opplæring av personvernombud og andre som arbeider med personvern
  • at reglene klargjøres slik at flere personvernombud får nødvendig kompetanse og dybdekunnskap innen fagfeltet

    Les hele høringsnotatet her.

Les mer om høringen her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202211-ditt-personvern-vart-felles-ansvar.-personvernkommisjonens-rapport/id2947128/